بازی کودکانه برای تقویت دقت و توجه شنیداری

بازی پیدا کردن کلمه هدف:. کلمه یا کلماتی را برای کودک به عنوان ”هدف“ مشخص کنید و از او بخواهید به دنبالهی کلماتی که برایش میخوانید خوب گوش کند و هر بار که کلمهی هدف را شنید، صدایی را که قبال مشخص کرده بودید را بیان کند )یا مثال هر بار که اسم یک حیوان را ذکر کردید صدای آن حیوان را بگوید(. مثال با فرض اینکه کلمه هدف صبح- خورشید- بابا- قابلمه- “ خورشید باشد؛ و دنباله کلماتی که میگویید خورشید- خورشید- زمین- هوا- خرگوش- خورشید- جمشید- فرشید- خورشید- ستاره“ باشد کودک باید هربار که خورشید را گفتید بالفاصله بیــــــــــــــــــــب “ .“بگوید

بازی تشخیص بده: تعدادی قوطی و مواد خوراکیِ جامدِ ریز )مثل سویا، لوبیا و ...( را بردارید و هر دو قوطی را با مواد مشابهی پر کنید. از هر جفت قوطیِ حاوی مواد یکسان، یک قوطی را به کودک داده و یکی را نزد خود نگه دارید. بدون اینکه کودک قوطیها را در دستان شما ببینید، هر بار تصادفا یکی از قوطیها را تکان دهید و از کودک بخواهید خوب به صدایش گوش دهد و سپس با تکان دادن قوطیهایی که نزد خود دارد و مقایسهی .صداها، تشخیص دهد شما کدام قوطی را تکان دادید

بازی تشخیص صدای محیطی: اگر در جایی زندگی میکنید که انواع صداهای محیطی مانند صدای ماشینها، صدای آدمها در خیابان و ... در خانهتان به گوش میرسد پس از فرصت استفاده جذاب ترتیب دهید. با فرزندتان به دقت به صداها گوش کنید و قرار بگذارید که هر صدایی را شنیدید به دیگری بگویید. مثال االن صدای آمبوالنس آمد، االن صدای بوق کامیون، االن صدای گربه و همینطور ادامه دهید. در یک بازه زمانی یکسان؛ هر کس به تعداد بیشتری از موارد شنیده شده )که مورد تایید نفر دیگر هم باشد( اشاره کند، برنده بازی است

بازی با تلویزیون: با تلویزیون یک بازی شنیداری جذاب ترتیب دهید!

تلویزیون را روشن کنید و از کودک بخواهید پشت به تلویزیون )طوری که نتواند آن را مشاهده کند( بنشیند. ترجیحا برنامه کودک یا هر برنامهای که برای کودک آشنا است و از قبل با اشخاص و نقشهای آن آشنایی دارد را انتخاب کنید. حاال از کودک بخواهید سعی کند مثل یک راوی آنچه را میشنود روایت کند. مثال با توجه به صداها و جملهای که میشنود بگوید، ”االن روباه به خانوم خرگوشه گفت من خیلی گرسنه هستم“. میتوانید برای جذابتر شدن بازی خودتان نیز به مانند کودک و بصورت همزمان ..سعی کنید شنیدهها را روایت کنید

بازی با ظروف آشپزخانه: یظروف آشپزخانه به جز برای پخت و پز 

استفادهی دیگری هم دارند:(( به آشپزخانه بروید، چشم فرزندتان را ببنیدید و یا از او بخواهید طوری بنشیند که شما را نبیند. حاال شروع کنید و به صورت تصادفی ظروف مختلف را به صدا درآورید و از کودک بخواهید که صدای اشیا را تشخیص دهد. حواستان باشد که نه جازه لمس اشیا و نه دیدنشان را در هیچ یک از این تمارین به کودک ندهید و فقط از قوه .شنیداری خود استفاده کند تا آن را تقویت کند کنید و یک بازی شنیداری 

edit-fileوبلاگ external-doctor-job-and-professions-avatars-tanah-basah-glyph-tanah-basahپزشکان presentنوبتها user-female-circleورود